Stichting Makombeh is door de belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beoogde Instelling (ANBI).

Algemene gegevens

Naam Stichting Makombeh

Nummer KvK 30236518

Contact gegevens

Adres: Bertrand Russellstraat 118, 1097HM Amsterdam

Telefoon: 31-(0)6-23956336

E-mail adres: stichtingmakombeh@gmail.com

Website: www.stichtingmakombeh.nl

RSIN: 819028228

Actief in sector: Internationale hulp en mensenrechten - onderwijs in ontwikkelingssamenwerking

Land actief: Sierra Leone

Oprichting: 30-1-2008

# vrijwilligers: 4

Statutair bestuur van de stichting

Voorzitter: Jan Bernardus Derks

Secretaris: Marco Stoltenborg

Penningmeester: Marco Stoltenborg

Algemeen bestuur: Antje Kwee

Doelgroep: jongeren (4-12 jaar)

Doelstelling: Het bevorderen van onderwijs- en onderwijsondersteunende activiteiten

Hoofdlijnen beleidsplan: De hoofdtaak van stichting Makombeh is het financieren en adviseren van de school, de leerkrachten en de leerlingen; het biedt basisonderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar om ze daarmee voor te bereiden voor de middelbare school. De stichting streeft naar een sterke school met een hoge leskwaliteit, gegeven door gediplomeerde leerkrachten.

Verkrijgen inkomsten: Alle inkomsten worden verkregen via donateurs (privaat)

Hoofdbestedingen inkomsten: Momenteel genieten ca 225 jongens en meisjes (4-12 jaar) onderwijs en beheert de stichting 6 klaslokalen (+ 1 kantoor), 4 toiletten, 1 speelveld en heeft het 8 leerkrachten in dienst. Daarnaast bekostigt de stichting lesmaterialen, uniforms en biedt ze micro kredietprogramma’s voor ouders die net het hoofd boven water kunnen houden

Beloningsbeleid: Door de inzet van de lokale gemeenschap en de belangeloze inzet van het bestuur, kent de stichting geen overhead en komen alle financiële middelen ten goede aan de school.

Activiteitenverslag: Dagelijks (5 dagen per week) onderwijs aan ca 225 kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar; jaarlijkse sportdag; opleiding/bijscholing van 2 leerkrachten (afronding april), eindexamen kosten 14 leerlingen

Staat van baten en lasten

Baten 2021

Totale subsidies € -

Giften en donaties van particulieren € 4.640

Overige giften € -

Totaal giften € 4.640

Lasten

Inkoopwaarde van geleverde producten € 1.267

Personeelskosten € 3.137

Financiele lasten € 306

Overige lasten € 718

Totale lasten € 5.428